SmodCMS

Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego

06.10.2016

   

Ordynacja wyborcza do zarządu samorządu uczniowskiego

(wyciąg)

 
1. Zarząd samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
 
4. Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły pod warunkiem, że nie został zawieszony w prawach ucznia.
 
5. Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może być uczeń wytypowany przez klasę w wyborach wewnątrzklasowych. Uczniowie mogą również zgłaszać swoje kandydatury indywidualnie do opiekuna samorządu uczniowskiego. Każdy kandydat powinien przedstawić listę z dwudziestoma podpisami uczniów popierających jego start w wyborach.
 
6. Zgłoszenie kandydatury do zarządu samorządu uczniowskiego ma formę pisemną i zawiera: nazwisko, imię i klasę kandydata oraz wyrażoną przez niego zgodę na udział w wyborach.
 
7. Osoby kandydujące do zarządu samorządu uczniowskiego powinny znać Statut Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin samorządu uczniowskiego.
 
8. Poszczególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej w określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów z zachowaniem wysokiej kultury i zasad „fair play”.
 
16. Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego, drugi w kolejności zastępcą przewodniczącego, a trzeci skarbnikiem samorządu uczniowskiego.
 
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. H.KOŁŁĄTAJA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
 

Data wykonania czynności

wyborczych

Treść czynności wyborczych

 

 

do dnia 30 września 2016 r.

do godz. 14.00

 

 

— zgłaszanie kandydatów do zarządu samorządu uczniowskiego

 

od dnia 3 października 2016 r.

do dnia 5 października 2016 r.

do godz. 15.00

 

 

— podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, kampania wyborcza

 

w dniu 5 października 2016 r.

godz. 15.00

 

 

— zakończenie kampanii wyborczej

 

 

w dniu 6 października 2016 r.

godz. 10.45 – 11.30

 

 

— głosowanie

 

 

w dniu 7 października 2016 r.

 

 

— podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów

 

 

Informacje dotyczące prowadzenia kampanii:

 - kampanię prowadzimy z zachowaniem wysokiej kultury i zasady „fair play” (zabronione jest oczernianie kandydatów i niszczenie plakatów wyborczych),
- kandydaci mogą rozklejać plakaty w wyznaczonym do tego miejscu (tablica przed pokojem nauczycielskim),
- kandydaci rozdając ulotki ponoszą odpowiedzialność za zaśmiecenie szkoły (prosimy o pozbieranie rozrzuconych ulotek),
- po zakończeniu kampanii obowiązuje zakaz agitacji, tzw. cisza wyborcza. 
 
 
 
 
« inne aktualności